HelenaTS
HelenaTS
stronę odwiedzono:

Agencja celna
agencja celna Zgodnie z najpopularniejszymi w branży usług spedycyjnych określeniami Agencja Celna to przedsiębiorstwo/firma uprawnione do dokonywania przed instytucjami państwowymi (w tym wypadku Urzędem Celnym, itp.) wymienionych w prawie polskim (tu: w Kodeksie Cywilnym) czynności w imieniu klienta-zleceniodawcy. Czynności tych dokonuje osoba nazywana agentem celnym, czyli profesjonalista wyspecjalizowany w odprawach celnych towarów. Od sprawnej i w pełni zgodnej z procedurami działalności tychże zależy prawidłowe funkcjonowanie usług rodzaju kontener transport czy spedycja morska.

Istotną rolę tym łańcuch decyzyjnym odgrywają urzędy celne. Są to instytucje powołane przez państwo do straży nad finansowym i handlowym porządkiem we współpracy z podmiotami zagranicznymi. Zajmują się one szczególnie szeroko pojętą problematyką celną. Zgodnie z przyjętymi definicjami cło określa się jako opłatę pobieraną przez organy państwowe w ramach różnych usług handlu międzynarodowego, np. transport kontenera czy spedycja międzynarodowa za przekroczenie przez importowany/eksportowany towar granicy celnej państwa (takimi granicami, również granicami Unii Europejskiej i strefy Schengen są porty w Gdańsku i Gdyni, a także port lotniczy w Gdańsku Rębiechowie).

Spośród szeroko stosowanych opłat celnych można wyróżnić główne z nich, m.in. opłaty fiskalne. Ich celem jest dostarczenie budżetowi państwa środków na realizacje konstytucyjnych wydatków. Rodzajem opłat na rzecz skarbu państwa są opłaty gospodarcze, które są instrumentem w rękach rządu, pozwalających przy pomocy ich wysokości w określonych sposób wpływać na podmioty gospodarcze, bądź to pobudzając, bądź hamując je w rozwoju. W ramach tych ostatnich należy wymienić działania reglamentacyjne, regulujące pożądane trendy i wolumen obrotów zagranicznych, albo protekcyjne - mające za zadanie chronić produkcję krajową przed importem z zagranicy.

Znaczne ułatwienia w transporcie morskim i w kwestiach procedur celnych przyniosło członkostwo Polski w Unii Europejskiej, a zwłaszcza przynależność do Strefy Schengen (rzecz jasna państwa członkowskie nie wyrzekły się całkowicie kontroli nad swoimi systemami celnymi, a jedynie uprościły znacznie procedury kontener transport). Mimo tych ułatwień w Europie rola agenta celnego nie maleje, zwłaszcza w zestawieniu z coraz intensywniejsza wymianą handlową Polski z krajami azjatyckim, zawłaszcz z Chinami.

Przy okazji rozważań na temat agencji celnych można pokusić się o przedstawienie obowiązującej definicji komory celnej (dawniej pojęcie to związane było z tzw. kamlarią) w transporcie morskim. Przez wieki wokół tego słowa narosło wiele nieporozumień wynikających z odmiennych interpretacji.

Komora celna definiowana jest dziś jako organ administracji państwowej, a celem jego istnienia jest wymierzanie oraz egzekwowanie ceł. Druga z definicji obejmuje fizyczne miejsce zatrzymania oraz kontroli i clenia towarów przechodzących przez granicę celną państwa czy obszaru celnego. W komorze celnej przetrzymuje się także ładunki, które z powodów prawnych nie zostały dopuszczone do obrotu międzynarodowego.