HelenaTS
HelenaTS
stronę odwiedzono:

Spedycja morska
transport kontenerow Jednym z najistotniejszych elementów gałęzi transport morski jest spedycja morska. Praktyka spedycyjna, jak i strona prawna przedsięwzięć branży TSL opierają się na wielu regułach oraz ustaleniach zawodowych, a jedną z z najistotniejszych powszechnie obowiązujących norm są Międzynarodowe Reguły Handlu Incoterms , zwane z ang. International Commercial Terms. Są to regulacje szczególne istotne w branży usług spedycyjnych oraz transporcie kontenerów. Obecnie obowiązuje wersja Incoterms 2010.

INCOTERMS jest zbiorem międzynarodowych reguł prawnych, powszechnie akceptowanych w praktyce spedycyjnej. Zadaniem INCOTERMS jest określenie globalnej wykładni warunków sprzedaży stosowanej w branży TSL. Powszechnie stosowany jest przez spółki działające zarówna na terenie Gdańska, jak i w obrębie portu handlowego w Gdyni.

Zbiór ten reguluje podział kosztów i odpowiedzialności za proces transportowy między nabywcę i sprzedawcę oraz określa sposób transportu. Firma Helena Transport Spedycja zatrudnia wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie Incoterms.

Nadrzędnym prawem, którym kieruje się INCOTERMS jest Konwencja ONZ dotycząca Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr, która została opublikowana w 1936 roku i reguluje transport morski. Obecnie obowiązuje wersja Incoterms 2010, która zastąpiła poprzednią jej wersję z 2000 roku.

Głównymi cechami zbioru uregulowań prawnych w transporcie są:

- obowiązywanie przy obrocie dobrami materialnymi (także w ramach usługi transport kontenera)
- ich stosowanie jest fakultatywne
- obowiązują tylko eksportera i importera - z ich stosowania wyłączeni są spedytorzy i firmy transportowe, włączają usługi "kontener transport"
- normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed INCOTERMS.

Incoterms regulują sprawy związane z transportem morskim produktów od sprzedawcy do nabywcy. Obejmuje to m.in. przewóz produktów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych i importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu i ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego. Incoterms są używane zawsze w połączeniu z lokalizacją geograficzną i nie zajmują się transferem praw własności. Stosowane ramach powszechnie w ramach praktyki przeładunków.