HelenaTS
HelenaTS
stronę odwiedzono:

Spedycja
Spedycja to organizacja przewozu towaru (w dzisiejszym transporcie morskim najczęściej będzie to transport kontenerów), całokształt zadań jakie trzeba wykonać, aby sprawnie, legalnie i bezproblemowo przewieźć towar z punktu A do punktu B. Definicje spedycji pojmuje się różnie, jednak jak najściślejsze określenie terminu jest ważne z powodów handlowych i prawnych - pozwala uniknąć wszelkich nieporozumień we współpracy firm świadczących usługi transportowe .

helena spedycja

W handlu podstawowym problemem jest potrzeba rozdzielenia sfer praw własności towaru oraz usługi transportu . Przewoźnik w spedycji reprezentuje stronę podażową, natomiast sfera popytu w tym wypadku to zamawiający usługę transportu, np. morskiego.

Ważne jest także zdefiniowanie, kim jest osoba spedytora pod względem prawnym.

Najczęściej określa się go jako osobę prawną bądź fizyczną, która zajmuje się organizowaniem przewozu ładunków. Pobierając wynagrodzenie, spedytor zobowiązuje się świadczyć usługi spedycyjne na rzecz osób trzecich lub na potrzeby własne ponosząc za to całkowita odpowiedzialność prawną w wykonywanym zakresie. Jest organizatorem przewozu (kontenera), odpowiada za niego do strony formalno-prawnej, np. wystawiając dokumenty spedycyjne ( lub też listy przewozowe, zależnie od sposobu przewozu - mogą to być tez transport kolejowy lub transport lotniczy). Praktyka branży TLS każe nazywać spedytorem przedsiębiorstwo spedycyjne.

Branża ta podlega wielu klasyfikacjom. Na przykład wyróżnić można spedycję będącą usługą materialną oraz spedycję będącą świadczeniem nieodpłatnym.

Spedycja będąca usługą materialną ma charakter działalności publicznej, do której dostęp, zgodnie z zasadami rynkowymi, nie może być ograniczany. Z usługi tej może korzystać każdy uczestnik rynku.

Natomiast wg drugiej definicji (Spedycja jako świadczenie nieodpłatne) jest elementem szerszego procesu gospodarczego, do którego dostęp ma wyłącznie jego bezpośredni wytwórca. Wywołuje on wówczas działanie spedycyjne, jednak zamyka się ono w ramach organizacji wykonującej pewien szerszy produkt finalny. W codzienności działalności gospodarczej działanie takie nosi nazwę spedycji własnej.

Z punktu widzenia złożoności procesu spedycyjnego (włączając w to relacje: transport kontenerów i morski transport) istotnym podziałem tej działalności jest wyodrębnienie: a) spedycji gałęziowej (jeden rodzaj środków transportu), b) spedycji inter-modalnej (wiele środków przenoszenia).

Odpowiedzialność spedytora w procesie transportu dotyczy takich zdarzeń i czynności, jak: dowóz / odwóz, przewóz, załadunek/wyładunek oraz przeładunki różnych relacji (np. burta-burta i inne).