HelenaTS
HelenaTS
stronę odwiedzono:

ubezpieczenie ładunków klauzula A
Instytutowe klauzule ładunkowe (A) 1/1/09

 

RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEMRyzyka

1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje wszelkie ryzyka straty lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia, z wyjątkiem wymienionych niżej w klauzulach 4, 5, 6 i 7.

Awaria wspólna

2. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje koszty awarii wspólnej i ratownictwa, rozliczone lub ustalone zgodnie z umową przewozu i/lub właściwym prawem i praktyką, poniesione w celu uniknięcia lub w związku z uniknięciem szkody z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wyłączonych w klauzulach 4, 5, 6 i 7 poniżej.

Klauzula „Zderzenia z obopólnej winy”

3. Niniejsze ubezpieczenie zapewnia Ubezpieczonemu odszkodowanie w zakresie ryzyk objętych niniejszym ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności wynikającej z zamieszczonej w umowie przewozu klauzuli „Zderzenia z obopólnej winy”. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia ze strony przewoźnika na podstawie tej klauzuli, Ubezpieczony zgadza się powiadomić Ubezpieczyciela, który - na własny koszt - będzie uprawniony do prowadzenia obrony Ubezpieczonego przed takim roszczeniem.

WYŁĄCZENIA

4. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje:

4.1 straty, uszkodzenia ani wydatków, jakie można przypisać świadomie wadliwemu postępowaniu Ubezpieczonego,

4.2 zwykłego wycieku, zwykłej utraty na wadze lub objętości, lub zwykłego zużycia przedmiotu ubezpieczenia,

4.3 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych niedostatecznym albo nieodpowiednim opakowaniem/przygotowaniem przedmiotu ubezpieczenia, aby mógł on przetrwać zwykłe warunki panujące podczas przewozu objętego ubezpieczeniem, wówczas, gdy takie opakowanie lub przygotowanie wykonane zostaje przez Ubezpieczonego lub jego pracowników lub ma miejsce przed rozpoczęciem niniejszego ubezpieczenia (w rozumieniu niniejszych klauzul „opakowanie” obejmuje zasztauowanie w kontenerze, a termin „pracownicy” nie obejmuje samodzielnych wykonawców),

4.4 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych wadą ukrytą lub naturalnymi właściwościami przedmiotu ubezpieczenia,

4.5 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych opóźnieniem, nawet gdyby opóźnienie to spowodowane zostało ryzykiem objętym ubezpieczeniem (z wyjątkiem wydatków płatnych na podstawie klauzuli 2),

4.6 straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających z niewypłacalności lub uchybień finansowych właściciela, armatora, zarządzającego, operatora lub czarterującego statek w sytuacji, gdy w czasie załadunku przedmiotu ubezpieczenia na pokład jednostki pływającej, Ubezpieczony był świadom lub – przy zwykłym toku czynności – winien być świadom, iż taka niewypłacalność lub uchybienie finansowe mogą przeszkodzić w zwykłym przebiegu podróży.

Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz osoby roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze na mocy wiążącego kontraktu.

4.7 straty, uszkodzenia ani wydatków bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez lub wynikających z użycia jakiejkolwiek broni wojennej o działaniu opartym na rozszczepieniu atomowym lub jądrowym i/lub fuzji albo innej podobnej reakcji albo sile radioaktywnej lub materii radioaktywnej.

5. 5.1 Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, szkody, lub wydatków wynikających z:

5.1.1 braku zdolności żeglugowej lub niezdatności statku lub jednostki pływającej do bezpiecznego przewozu przedmiotu ubezpieczenia w sytuacji, gdy Ubezpieczony wiedział o takiej niezdolności żeglugowej lub niezdatności w czasie załadunku przedmiotu ubezpieczenia na pokład tego statku lub jednostki pływającej,

5.1.2 niezdatności kontenera lub środka przewozu do bezpiecznego przewozu przedmiotu ubezpieczenia, wówczas gdy załadunek zostaje przeprowadzony:

przed rozpoczęciem ochrony w ramach niniejszego ubezpieczenia, lub

przez Ubezpieczonego lub jego pracowników, a są oni świadomi takiej niezdatności w czasie załadunku.

5.2 Wyłączenie 5.1.1 powyżej nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz strony roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze na mocy wiążącego kontraktu.

5.3 Ubezpieczyciel nie będzie podważał domniemania zdolności żeglugowej statku i zdatności statku do przewozu przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia.

6. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych przez:

6.1 wojnę, wojnę domową, rewolucję, bunt, powstanie lub zamieszki społeczne powstałe z ich przyczyny lub jakiekolwiek wrogie działania ze strony lub przeciwko państwu biorącemu udział w wojnie,

6.2 zabór, zajęcie, zatrzymanie, ograniczenie swobody lub przetrzymanie (z wyłączeniem piractwa) oraz konsekwencje tych czynów lub ich usiłowań,

6.3 porzucone miny, torpedy, bomby lub inną porzuconą broń wojenną.

7. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, uszkodzenia ani wydatków

7.1 spowodowanych przez strajkujących, robotników objętych lokautem lub osoby biorące udział w niepokojach robotniczych, rozruchach lub zamieszkach społecznych,

7.2 wynikających ze strajków, lokautów, niepokojów robotniczych, rozruchów lub zamieszek społecznych,

7.3 spowodowanych przez akt terrorystyczny rozumiany jako działanie osoby działającej w imieniu lub w powiązaniu z dowolną organizacją, która prowadzi działalność skierowaną w celu obalenia lub wpłynięcia – siłą lub przemocą – na władze/rząd bez względu na to, czy zostały one ukonstytuowane w sposób zgodny z prawem,

7.4 spowodowanych przez osoby działające z pobudek politycznych, ideologicznych lub religijnych.

CZAS TRWANIA

Klauzula o przewozie

8. 8.1 Z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 11 poniżej, niniejsze ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą, kiedy w magazynie lub miejscu składowania (w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia) przedmiot ubezpieczenia zostanie po raz pierwszy przemieszczony w celu niezwłocznego załadowania na środek przewozowy lub inny pojazd w celu rozpoczęcia przewozu, biegnie podczas zwykłego przebiegu przewozu a kończy się bądź:

8.1.1 z chwilą zakończenia wyładunku ze środka przewozowego lub innego pojazdu w końcowym magazynie lub miejscu składowania w miejscu przeznaczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia,

8.1.2 z chwilą zakończenia wyładunku ze środka przewozowego lub innego pojazdu w innym magazynie lub miejscu składowania czy to przed lub w miejscu przeznaczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia, które Ubezpieczony lub jego pracownicy wybrali do składowania o odmiennym charakterze, niż w trakcie zwykłego przebiegu przewozu, lub przydzielania lub dystrybucji, lub

8.1.3 wówczas, gdy Ubezpieczony lub jego pracownicy zdecydują się użyć środka przewozowego, innego pojazdu lub kontenera do składowania o odmiennym charakterze, niż w trakcie zwykłego przebiegu przewozu,

8.1.4 z upływem 60 dni od zakończenia wyładunku przedmiotu ubezpieczenia poza burtę statku morskiego w końcowym porcie wyładunku, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi w pierwszej kolejności.

8.2 Jeżeli przedmiot ubezpieczenia, po wyładowaniu poza burtę statku morskiego w końcowym porcie wyładunku, lecz przed zakończeniem niniejszego ubezpieczenia, ma być wysłany do miejsca przeznaczenia innego, niż miejsce do którego jest ubezpieczony na podstawie niniejszej umowy, niniejsze ubezpieczenie, z zastrzeżeniem postanowień o zakończeniu ochrony zamieszczonych w klauzulach 8.1.1 do 8.1.4., nie rozciąga się poza moment, kiedy przedmiot ubezpieczenia po raz pierwszy zostaje przemieszczony w celu rozpoczęcia przewozu do tego innego miejsca przeznaczenia.

8.3 Niniejsze ubezpieczenie pozostanie w mocy (z zastrzeżeniem postanowień o zakończeniu ochrony zamieszczonych w klauzulach 8.1.1 do 8.1.4. i postanowień klauzuli 9) podczas opóźnienia, na które Ubezpieczony nie ma wpływu, podczas zejścia z ustalonego kursu, przymusowego wyładunku, ponownego załadunku lub przeładunku, a także podczas jakiejkolwiek zmiany przedsięwzięcia, wynikających ze skorzystania ze swobody działania przyznanej przewoźnikowi w umowie przewozu.

Zakończenie umowy przewozu

9. Jeżeli na skutek okoliczności, na jakie Ubezpieczony nie ma wpływu, umowa przewozu zakończy się w porcie lub miejscu innym niż miejsce przeznaczenia wymienione w umowie albo przewóz w inny sposób zakończy się przed wyładunkiem przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami klauzuli 8, wówczas niniejsze ubezpieczenie zakończy się również, chyba że Ubezpieczyciel zostanie niezwłocznie powiadomiony i poproszony o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej. W takim wypadku, pod warunkiem zapłacenia dodatkowej składki na życzenie Ubezpieczyciela, ubezpieczenie niniejsze pozostanie w mocy albo

9.1 do czasu, gdy przedmiot ubezpieczenia zostanie sprzedany i dostarczony w takim porcie lub miejscu, lub, o ile nie uzgodniono inaczej, do czasu upływu 60 dni od przybycia przedmiotu ubezpieczenia do takiego portu lub miejsca, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi w pierwszej kolejności, albo,

9.2 jeśli przedmiot ubezpieczenia zostanie wysłany w ciągu wspomnianego 60-dniowego okresu (lub w ciągu uzgodnionego dłuższego okresu) do miejsca przeznaczenia wymienionego w umowie ubezpieczenia lub do jakiegokolwiek innego miejsca przeznaczenia - do momentu zakończenia ubezpieczenia, określonego zgodnie z postanowieniami klauzuli 8.

Zmiana podróży

10. 10.1 Jeśli, po rozpoczęciu niniejszego ubezpieczenia, Ubezpieczony zmieni miejsce przeznaczenia, musi to niezwłocznie zgłosić Ubezpieczycielowi w celu uzgodnienia stawek i warunków. Jeżeli szkoda wystąpi przed takim uzgodnieniem, ochrona może zostać udzielona wyłącznie w takim przypadku, gdy ochrona taka byłaby dostępna przy umiarkowanej stawce rynkowej na warunkach rynkowych.

10.2 Jeżeli przedmiot ubezpieczenia rozpoczyna podróż objętą ochroną w ramach niniejszego ubezpieczenia (zgodnie z klauzulą 8.1), jednakże statek – bez wiedzy Ubezpieczonego lub jego pracowników – udaje się do innego miejsca przeznaczenia, uznaje się, iż ubezpieczenie niniejsze działa od chwili rozpoczęcia takiego przewozu.

ROSZCZENIA

Ubezpieczalny interes

11. 11.1 Aby uzyskać odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia, ubezpieczony musi mieć ubezpieczalny interes w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia w chwili powstania szkody.

11.2 Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w klauzuli 11.1, Ubezpieczonemu przysługiwać będzie odszkodowanie za szkodę objętą niniejszym ubezpieczeniem i powstałą w okresie jego trwania, choćby szkoda ta powstała przed zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczony wiedział o szkodzie, a Ubezpieczyciel o niej nie wiedział.

Koszty wysyłki

12. Jeśli, wskutek działania ryzyka objętego niniejszym ubezpieczeniem, objęty ubezpieczeniem przewóz zakończy się w porcie lub miejscu innym niż to, do którego przedmiot ubezpieczenia został ubezpieczony, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu wszelkie dodatkowe koszty słusznie i rozsądnie poniesione na wyładunek, składowanie oraz wysyłkę przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, do którego jest on ubezpieczony na podstawie niniejszej umowy. Niniejsza klauzula 12, która nie ma zastosowania do kosztów awarii wspólnej i ratownictwa, podlega wyłączeniom zawartym w klauzulach 4, 5, 6 i 7 i nie obejmuje kosztów wynikających z winy, niedbalstwa, niewypłacalności, bądź uchybień finansowych Ubezpieczonego lub jego pracowników.

Strata całkowita konstruktywna

13. żadne roszczenie z tytułu straty całkowitej konstruktywnej nie zostanie uznane na podstawie niniejszej umowy, chyba że abandon przedmiotu ubezpieczenia został rozsądnie zgłoszony, tj. z takiego powodu, że rzeczywista strata całkowita przedmiotu ubezpieczenia wydaje się nieunikniona lub dlatego, że koszty odzyskania, naprawy i wysyłki przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, do którego został on ubezpieczony, przekroczyłyby jego wartość po przybyciu tamże.

Zwiększona wartość

14. 14.1 Jeżeli Ubezpieczony w odniesieniu do przedmiotu niniejszego ubezpieczenia zawrze ubezpieczenie zwiększonej wartości, przyjmuje się, że uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w niniejszym ubezpieczeniu i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia. W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

14.2 Jeśli niniejsze ubezpieczenie jest ubezpieczeniem zwiększonej wartości, zastosowanie ma następująca klauzula: Uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w ubezpieczeniu podstawowym i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w zawartych przez Ubezpieczonego ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia. W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

KORZYŚCI Z UBEZPIECZENIA

15. Niniejsze ubezpieczenie:

15.1 zapewnia ochronę Ubezpieczonemu, za którego uważa się osobę dochodzącą odszkodowania i którą to osobą może być osoba, która zawarła lub na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia lub na rzecz której dokonano cesji umowy ubezpieczenia,

15.2 nie zapewnia ochrony, ani nie może przynieść korzyści przewoźnikowi czy innej osobie, której powierzono ładunek.

OGRANICZANIE ROZMIARU SZKÓD

Obowiązki Ubezpieczonego

16. W odniesieniu do szkody, która może być przedmiotem roszczenia na podstawie niniejszej umowy, Ubezpieczony, jego pracownicy i jego agenci zobowiązani są:

16.1 podejmować rozsądne działania w celu uniknięcia lub zmniejszenia szkody, oraz

16.2 zadbać o to, by wszelkie prawa wobec przewoźników, osób którym powierzono ładunek lub innych osób trzecich zostały należycie zabezpieczone i wykonane, a Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu - dodatkowo do odszkodowania przysługującego na podstawie niniejszego ubezpieczenia - wszelkie koszty słusznie i rozsądnie poniesione w celu wypełnienia powyższych obowiązków.

Zrzeczenie się

17. Działania podjęte przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczyciela w celu ratowania, zabezpieczania lub odzyskania przedmiotu ubezpieczenia, nie będą uważane za zrzeczenie się praw lub przyjęcie abandonu, ani nie będą w inny sposób naruszać praw którejkolwiek ze stron.

UNIKANIE ZWŁOKI

18. Ubezpieczony zobowiązany jest działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach, na które ma wpływ.

PRAWO i PRAKTYKA

19. Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu i praktyce angielskiej.

UWAGA:  W przypadku zaistnienia potrzeby przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach klauzuli 9 lub powzięcia wiadomości o zmianie miejsca przeznaczenia w ramach klauzuli 10, istnieje obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ubezpieczyciela, a prawo do otrzymania takiego pokrycia uzależnione jest od wypełnienia tego obowiązku.